Ха-ха-хаКакой-то другой мир

Iran

روز قدس یکی از یادگار های امام خمینی و روزی است که مردم، وحدت جهان اسلام را به نمایش می گذارند و در برابر هرگونه ظلم و تجاوز می ایستند. به هر حال در منطقه ما در سایه اشغال سرزمین فلسطین و قدس عزیز،زخمیبربدندنیایاسلامنشسته و این یادآور آن است که مردم مسلمان این حق تاریخی خود را فراموش نخواهند کرد و در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی خواهند کرد